Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Trí Việt | 02/10/2021, 15:27

(TN&MT) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 947/QĐ-BNV về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG); Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn 2021 - 2025; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước (QLNN) về TNTG trong tình hình mới; Khai thác, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực của tập thể và cá nhân; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phát triển ngành Quản lý Nhà nước về TNTG lên một tầm cao mới.

Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho tổ công tác của Bộ Nội vụ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

*Trên quan điểm, mục tiêu tổng quát, Chương trình đề cập tới một số mục tiêu cụ thể cần hướng tới, đó là:

- Tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; đảm bảo ổn định tình hình TNTG, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, truyền thống yêu nước trong hoạt động TNTG; thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo trong công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ. Ảnh VGPNhật Bắc.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về TNTG theo hướng thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo và đảm bảo sự đồng bộ giữa các luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động TNTG.

- Phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện lệch chuẩn, các hoạt động lợi dụng TNTG để chống phá Đảng và Nhà nước; trục lợi, vi phạm pháp luật.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về TNTG; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về TNTG; tăng cường nghiên cứu khoa học, trọng tâm là các vấn đề nóng, cấp thiết đang đặt ra hiện nay; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về TNTG, những thành tựu trong công tác QLNN về TNTG.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cha Chánh xứ và Thường vụ Ban Hành giáo Giáo xứ Tân Mai, Giáo phận Xuân Lộc trao đổi về công tác phòng chống dịch tại Giáo xứ.

- Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo; phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình phát triển đất nước. Chủ động đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo, gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Hoàn thiện về tổ chức bộ máy và nâng cao  trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về TNTG; bảo đảm kinh phí hoạt động và có chế độ, chính sách khuyến khích thu hút đội ngũ làm công tác QLNN về TNTG.

- Ứng dụng KH&CN vào công tác QLNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết nối thông tin mạng với Chính phủ, Bộ Nội vụ và hệ thống hành chính các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên làm nhiệm vụ QLNN về TNTG; xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành Quản lý Nhà nước về TNTG đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.

Các tình nguyện viên Phật giáo tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 chuẩn bị xuất quân.

- Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra…

- Tạo điều kiện cho các cơ quan, bộ phận tham mưu công tác QLNN về tôn giáo các tỉnh, thành phố bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo cấp tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành liên quan kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác QLNN về TNTG tại địa phương…

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống QLNN về TNTG, Chương trình quy định nhiệm vụ về tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho người đứng đầu Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban/Phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ), các Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ban Tôn giáo và Dân tộc các tỉnh/thành phố; Các tổ chức đoàn và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành Quản lý Nhà nước về TNTG phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

*Đồng thời, đề ra nhiệm vụ cụ thể cho Ban Tôn giáo Chính phủ và Ngành Quản lý Nhà nước về TNTG trên các mặt công tác: Tham mưu xây dựng, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về TNTG tại địa phương, công tác tiếp công dân; Điều tra cơ bản, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong lĩnh vực TNTG; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy QLNN về TNTG; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TNTG; Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực TNTG; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan QLNN về TNTG ở Trung ương và địa phương với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp trong thực hiện công tác TNTG...

Toàn cảnh Đại hội XIII của Đảng sáng 27.1

*Bộ Nội vụ giao Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Ban để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động; Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai có phụ lục thực hiện nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ mục tiêu, giải pháp; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban, Ngành Quản lý Nhà nước về TNTG nhằm tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực QLNN về TNTG; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Tham mưu hoàn thiện cơ chế phối hợp thực hiện công tác QLNN về TNTG giữa Bộ Nội vụ với các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện tốt công tác QLNN về TNTG trong tình hình mới.

Đối với Ban/Phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ), các Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ban Tôn giáo và Dân tộc các tỉnh, thành phố: Căn cứ vào Chương trình hành động của Ngành Quản lý Nhà nước về TNTG, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ mục tiêu, giải pháp; định kỳ 6 tháng, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta xác định: “Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của pháp luật. Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội”.

Bộ phận tham mưu công tác QLNN về TNTG các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, lộ trình tổ chức thực hiện hàng năm và nhiệm kỳ 2021 - 2025; định kỳ đánh giá kết quả; tiến hành sơ kết Chương trình hành động vào năm 2023, tổng kết vào năm 2025.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Cộng đồng tôn giáo Lạng Sơn đồng lòng xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc
  (TN&MT) - Với 3 tôn giáo đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, trên 11.200 tín đồ, những năm qua, cộng đồng tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Hứa Văn Đại, Trưởng ban Phong trào, Dân tộc, Tôn giáo - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng tôn giáo
  (TN&MT) - Ngày 10/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 • Chuyện thầy Mo được phong tặng Nghệ nhân ưu tú
  Ông Lò Đình Ước, 77 tuổi, dân tộc Thái (là đời thứ 9 của nhà Mo) thuộc làng Roộc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa là người đứng ra chủ trì giúp dân làng tổ chức làm Lăm chá Kin chiêng Boọc Mạy (hát múa ăn mừng dưới cây Bông) để mời Mường Trời, thần linh về dự và giúp dân làng có cuộc sống bình an. Năm 2019 ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của dân tộc.
 • Càng tiến bộ, chúng ta càng phải yêu quý thiên nhiên
  (TN&MT) - “Càng tiến bộ, chúng ta càng phải biết gần gũi với thiên nhiên, yêu quý thiên nhiên. Hơn nữa, là đệ tử Phật - những người có lòng thương yêu muôn loài, lòng thương yêu sự sống đơn giản, lòng biết ơn sâu sắc - chúng ta càng phải yêu quý thiên nhiên hơn”.
 • Đồng bào công giáo Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới
  Thời gian qua, bà con giáo dân huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tích cực hưởng ứng phong trào "xây dựng nông thôn mới", góp sức cùng huyện về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023.
 • TP.HCM: Nhân rộng mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường
  TP.HCM phấn đấu đến hết năm 2026, 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin và tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH…
 • Thừa Thiên – Huế: Phát huy giá trị tôn giáo trong đời sống
  Thời gian qua, tín ngưỡng tôn giáo ở Thừa Thiên – Huế đã được các ban ngành và cộng đồng rất quan tâm, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, qua đó đời sống người dân ngày càng phát triển, sống tốt đời đẹp đạo. Để rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Lập (ảnh), Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên – Huế.
 • Cộng đồng tôn giáo Lạng Sơn nêu cao trách nhiệm BVMT
  Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, chung tay cùng chính quyền các cấp tham gia BVMT, ứng phó BĐKH. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, duy trì hiệu quả.
 • Thái Nguyên: Các cơ sở tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Thời gian qua, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Đến nay, các cơ sở tôn giáo đã xây dựng được 24 mô hình “Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
 • Các tôn giáo luôn đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Hậu Giang
  (TN&MT) - Tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
 • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo tại Lạng Sơn
  (TN&MT) - Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2023, vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có chuyến thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 • Quảng Nam: Tiếp tục lan toả mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Để phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động tăng, ni, Phật tử, giáo dân tích cực tham gia và nhân rộng các hoạt động bảo vệ môi trường hiệu quả.
 • Môi trường xanh ở Giáo xứ Thanh Thủy
  Về Giáo xứ Thanh Thủy ở phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) trong những ngày này cảm nhận của chúng tôi là cả một màu xanh, những bức tranh sơn thủy hữu tình với những loại hoa, cây cỏ thơm ngát. Đây là một trong những Giáo xứ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả Chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO