Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nguyễn Tú | 15/01/2023, 17:24

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT Bình Thuận chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là cải cách hành chính, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Thuận.

Nâng cao trách nhiệm

Về việc tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đất đai, ông Trần Nguyên Lộc - Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận cho biết: Trong năm 2022, thực hiện Quyết định số 21 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở TN&MT đã tổ chức 3 lớp tập huấn quy định về tách thửa, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 500 cán bộ, công chức cấp xã, huyện và các sở, ngành có liên quan.

38-1-.jpg

“Sở TN&MT thường xuyên công khai minh bạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại trụ sở làm việc của Sở; công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại Trung tâm Hành chính công, Trang thông tin điện tử của Sở để các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng, đầu tư, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Thuận”.

Ông Trần Nguyên Lộc -

Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm giải quyết các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; Sở TN&MT đã làm việc trực tiếp với UBND các huyện, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để chấn chỉnh, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các đoàn giám sát về tiến độ cấp Giấy.

Về Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, đến nay, đã có 10/10 huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tỉnh Bình Thuận cũng đã hoàn thành việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của cấp huyện. Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc các huyện hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở đáp ứng việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân cho việc thực hiện các công trình dự án trên địa bàn các huyện, tỉnh Bình Thuận.

Sở TN&MT Bình Thuận còn tiến hành kiểm tra thực địa đối với các dự án du lịch, nông lâm nghiệp chậm triển khai trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai kiểm tra rà soát, xử lý theo quy định đối với 79 dự án được UBND tỉnh Bình Thuận cho gia hạn sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện khắc phục các nội dung Thông báo Kết luận số 69/TB-TCQLĐĐ ngày 21/6/2022 của Tổng cục Quản lý đất đai; tiếp tục báo cáo xin ý kiến các dự án cho gia hạn tiến độ sử dụng đất để đưa đất vào sử dụng và gia hạn để chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác.

Chuyển biến tích cực

Ông Trần Nguyên Lộc - Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận cho hay: Trong năm 2022, ngoài việc tích cực triển khai Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Sở TN&MT còn nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt công tác quản lý Nhà nước về BVMT, triển khai kịp thời công tác tuyên truyền về BVMT, góp phần chuyển biến nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về BVMT; kiểm soát chặt chẽ các “điểm nóng” về môi trường..., đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận.

38-2-.jpg

Sở TN&MT Bình Thuận có nhiều đóng góp trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Thuận cũng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh; chú trọng công tác thẩm định và thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Tính đến hết tháng 11/2022, Sở TN&MT đã thu trên 26 tỷ đồng/25 tỷ đồng, đạt 106% vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Về lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở TN&MT đã thực hiện và báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận có Công văn số 1776 ngày 08/6/2022 gửi Bộ TN&MT xem xét, có ý kiến theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đến nay, báo cáo ĐMC Quy hoạch tỉnh được Sở TN&MT hoàn chỉnh theo ý kiến của Bộ TN&MT và cung cấp cho Sở KH&ĐT để thực hiện các bước tiếp theo của Quy hoạch tỉnh.

Trong năm 2023, Sở TN&MT Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về BVMT; triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời 100% ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, đảm bảo 100% các dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường phải được cấp giấy phép trước khi đi vào hoạt động; kiểm soát tốt các “điểm nóng” về môi trường.

Sở TN&MT Bình Thuận sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin, dữ liệu về các hồ sơ phê duyệt báo cáo ĐTM trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của UBND tỉnh Bình Thuận và của Bộ TN&MT để làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý về môi trường. Đồng thời, Sở TN&MT tham mưu giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về môi trường đúng và sớm hạn trên 95%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính về môi trường đạt trên 90%.

Áp dụng hiệu quả

Ông Trần Nguyên Lộc - Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận cho biết: Lãnh đạo Sở TN&MT luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, Sở TN&MT quán triệt thông suốt về chương trình kế hoạch cải cách hành chính trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu trong thực hiện cải cách hành chính đạt chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, xây dựng cơ quan văn hóa, lịch sự, có chất lượng chuyên môn cao, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

38-3-.jpg

Giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Thuận.

Hằng năm, trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT đều thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 thuộc trách nhiệm của Sở. Từ năm 2016 - 2021, Sở TN&MT đã đăng ký rút ngắn 48/101 TTHC đạt 47%, gồm: 46 TTHC được rút ngắn về mặt thời gian, 2 TTHC đơn giản hóa về thành phần hồ sơ. Sở TN&MT cũng đã thường xuyên thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao thuê đất cho các chủ dự án đầu tư theo đề nghị của Sở KH&ĐT trước khi Sở KH&ĐT xem xét, trình UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư.

Đến nay, Sở TN&MT Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 55 ngày 20/6/2022 về việc chuyển đổi số của Sở TN&MT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 306 ngày 12/8/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Sở TN&MT; Kế hoạch số 64 ngày 06/9/2022 về việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực và Quyết định số 435 ngày 12/10/2022 về việc phê TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Bình Thuận để thực hiện số hóa.

Hiện tại, Sở TN&MT Bình Thuận cũng đã cung cấp 11/117 TTHC tiếp nhận qua dịch vụ Cổng trực tuyến của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết và thực hiện; thường xuyên rà soát công bố các Quyết định về công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành TN&MT áp dụng hiệu quả; thực hiện tốt việc công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư và kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại Sở.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO