Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại

Tường Tú | 02/12/2021, 09:27

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuân thủ đầy đủ các quy định

Theo Báo cáo sơ kết 5 năm và Kế hoạch bảo vệ môi trường của ngành Y tế tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Sở Y tế, tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 614.654kg. Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 799 cơ sở y tế, bao gồm: 114 cơ sở y tế công lập và 685 cơ sở y tế ngoài công lập.

Theo Sở TN&MT Bình Dương, chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn được các cơ sở y tế phân định, phân loại thành từng nhóm riêng biệt, lưu chứa trong các bao bì hoặc thùng chứa theo quy định và bố trí khu vực lưu giữ tập trung đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định.

Khối lượng lớn chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh trong đợt dịch Covid-19 vừa qua ở Bình Dương đã được thu gom, xử lý an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường

Hiện nay, hầu hết các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đều đã hợp đồng với Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương để xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế nguy hại theo quy định; đồng thời, việc thu gom, xử lý chất thải y tế cũng đã phù hợp với mô hình của Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 23/11/2012.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 7 cơ sở đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó, có 6 cơ sở được cấp phép thu gom chất thải công nghiệp nguy hại của các cơ sở sản xuất và thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ các cơ sở y tế. Ngoài việc vận hành các lò đốt chất thải nguy hại do Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương tự đầu tư, Công ty còn vận hành thêm 2 lò đốt chất thải y tế với tổng công suất 300kg/giờ đã được tỉnh Bình Dương đầu tư để xử lý tập trung theo mô hình của Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương nói trên.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Kế hoạch số 5902/KH-UBND về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế nguy hại và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, việc quản lý chất thải y tế phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại, ngoài việc vận hành các lò đốt chất thải nguy hại, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương còn vận hành thêm 2 lò đốt chất thải y tế với tổng công suất 300kg/giờ.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương còn chỉ đạo triển khai phổ biến rộng rãi đến 100% lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế kiến thức về bảo vệ môi trường, tác hại của chất thải y tế nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người, quy định về quản lý, chuyển giao chất thải y tế nguy hại; tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo và nhân viên phụ trách môi trường y tế về phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế theo quy định để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có), đảm bảo quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, Sở TN&MT thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các trách nhiệm có liên quan đến môi trường y tế.

Sở Y tế được giao chủ trì, triển khai Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến các cơ sở y tế, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; đồng thời, Sở Y tế phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến đề xuất và các khó khăn vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trên và chỉ đạo kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh vừa mới ban hành, tỉnh Bình Dương sẽ đảm bảo 100% chất thải y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý theo đúng quy định; 70% cơ sở y tế có nhân viên chuyên trách về môi trường y tế; 80% người lao động trong các cơ sở y tế được tập huấn về công tác môi trường y tế; 100% lãnh đạo quản lý và nhân viên phụ trách môi trường y tế tại các cơ sở y tế tham gia đào tạo tập huấn về công tác phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp với Trạm y tế các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phân loại, thu gom, lưu chứa chất thải y tế tại đơn vị; rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và các văn bản pháp luật hiện hành.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phân loại, thu gom, lưu chứa chất thải y tế tại đơn vị và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. Trường hợp chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định thì hoàn thiện, đầu tư bổ sung các trang thiết bị đảm bảo đáp ứng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ TN&MT.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và bố trí nhân lực để phục vụ tốt công tác phân loại, lưu chứa chất thải y tế nguy hại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT; tổ chức thực hiện tốt công tác phân loại, lưu chứa và chuyển giao chất thải y tế nguy hại; thực hiện các nội dung tuyên truyền về phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định.

Bài liên quan
 • Lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ hấp khử trùng rác thải y tế
  (TN&MT) - Công nghệ “Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp hấp nhiệt ướt” được vận hành tại Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13 (Urenco 13) đã giúp việc xử lý rác thải y tế vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Đây là lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ hấp khử trùng rác thải y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ngãi: Bảo vệ đàn Vọoc chà vá chân xám quý hiếm lớn thứ 3 ở Việt Nam
(TN&MT) - So sánh với một số khu vực có loài Voọc chà vá chân xám cho thấy, rừng phòng hộ Ba Tơ (Quảng Ngãi) hiện đang nuôi dưỡng quần thể chà vá chân xám lớn thứ 3 ở Việt Nam với số lượng cá thể từ 104-169 cá thể. Tỉnh Quảng Ngãi đang đưa ra nhiều giải pháp để bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng này.
Đừng bỏ lỡ
 • Khắc phục điểm đá lở gây ách tắc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị
  Ngày 3/12, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (Khu QLĐB II) cho biết, trên địa bàn đơn vị quản lý vừa xảy ra vụ sạt lở gây ách tắc giao thông.
 • Thời tiết 3/12: Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
 • Tổng kết khóa học vận hành thị trường các-bon tại Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Aus4Skills đã tổ chức Hội thảo Tổng kết khóa học Vận hành thị trường các-bon và các cơ chế hợp tác theo Thỏa thuận Paris. Đây là khóa học ngắn hạn từ Học bổng Chính phủ Australia nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Australia và Việt Nam.
 • Tây Sơn (Bình Định): Xây công trình vệ sinh cho đồng bào Bana Vĩnh An
  Để hỗ trợ giúp đỡ cho xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc Bana, xã Vĩnh An.
 • Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn, nước lũ dâng khiến nhiều nhà bị ngập
  Mưa lớn xảy ra tại Thừa Thiên - Huế khiến hàng trăm ngôi nhà tại huyện Phú Lộc bị ngập, QL 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) đang bị chia cắt vì nước dâng cao, đã có 1 người mất tích.
 • Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở hơn 1.000 m3 đất đá trên đường Hồ Chí Minh
  (TN&MT) - Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam khiến hơn 1.000 m3 đất đá trong đó có nhiều tảng đá lớn tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông
 • Đà Nẵng: Ấm lòng “Gian hàng 0 đồng” từ mô hình biến rác thành tài nguyên
  (TN&MT) - “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” không chỉ giúp bảo vệ môi trường, nhiều chị em phụ nữ ở Chi hội Phụ nữ Lộc Phước 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng còn bán thu về tiền triệu, từ đó tạo “Gian hàng 0 đồng” mang yêu thương đến với người nghèo, người già neo đơn.
 • Đồng thuận chung tay bảo vệ môi trường huyện Phong Thổ -Lai Châu
  (TN&MT) - Bảo đảm vệ sinh môi trường không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn là lợi ích lâu dài. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã chú trọng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm “Chung tay bảo vệ môi trường”, nhờ đó môi trường trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo, không có tình trạng ô nhiễm, đến nay công tác môi trường của huyện đã tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 • Thời tiết ngày 2/12, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia ngày 2/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trở vào Nam Bộ, có mưa rào và rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2-3.
 • Tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật BVMT cho 7 tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Ngày 1/12, tại Đà Nẵng, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho đại diện Sở TN&MT và doanh nghiệp 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
 • Tăng cường vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Sáng 1/12, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo "Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và vai trò của Kiểm toán nhà nước".
 • Trả lại tên cho sông

  Trả lại tên cho sông

  10:22 01/12/2022
  (TN&MT) - Ô nhiễm các dòng sông Tô Lịch, sông Đáy, sông Nhuệ… chuyện không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Trên thực tế, chỉ tên gọi là không thay đổi, còn về bản chất, những con sông này đang dần trở thành những chiếc cống đại trong lòng thành phố nếu mức độ ô nhiễm và thu hẹp dòng chảy vẫn tiếp tục tăng. Mới đây, Hội nghị lần thứ IX (khóa XVII) Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội thêm một lần đặt ra yêu cầu cấp bách hồi sinh các dòng sông. Và người dân lại tiếp tục nuôi hy vọng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO