Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại

Tường Tú | 02/12/2021, 09:27

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuân thủ đầy đủ các quy định

Theo Báo cáo sơ kết 5 năm và Kế hoạch bảo vệ môi trường của ngành Y tế tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Sở Y tế, tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 614.654kg. Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 799 cơ sở y tế, bao gồm: 114 cơ sở y tế công lập và 685 cơ sở y tế ngoài công lập.

Theo Sở TN&MT Bình Dương, chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn được các cơ sở y tế phân định, phân loại thành từng nhóm riêng biệt, lưu chứa trong các bao bì hoặc thùng chứa theo quy định và bố trí khu vực lưu giữ tập trung đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định.

Khối lượng lớn chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh trong đợt dịch Covid-19 vừa qua ở Bình Dương đã được thu gom, xử lý an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường

Hiện nay, hầu hết các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đều đã hợp đồng với Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương để xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế nguy hại theo quy định; đồng thời, việc thu gom, xử lý chất thải y tế cũng đã phù hợp với mô hình của Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 23/11/2012.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 7 cơ sở đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó, có 6 cơ sở được cấp phép thu gom chất thải công nghiệp nguy hại của các cơ sở sản xuất và thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ các cơ sở y tế. Ngoài việc vận hành các lò đốt chất thải nguy hại do Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương tự đầu tư, Công ty còn vận hành thêm 2 lò đốt chất thải y tế với tổng công suất 300kg/giờ đã được tỉnh Bình Dương đầu tư để xử lý tập trung theo mô hình của Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương nói trên.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Kế hoạch số 5902/KH-UBND về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế nguy hại và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, việc quản lý chất thải y tế phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại, ngoài việc vận hành các lò đốt chất thải nguy hại, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương còn vận hành thêm 2 lò đốt chất thải y tế với tổng công suất 300kg/giờ.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương còn chỉ đạo triển khai phổ biến rộng rãi đến 100% lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế kiến thức về bảo vệ môi trường, tác hại của chất thải y tế nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người, quy định về quản lý, chuyển giao chất thải y tế nguy hại; tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo và nhân viên phụ trách môi trường y tế về phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế theo quy định để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có), đảm bảo quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, Sở TN&MT thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các trách nhiệm có liên quan đến môi trường y tế.

Sở Y tế được giao chủ trì, triển khai Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến các cơ sở y tế, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; đồng thời, Sở Y tế phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến đề xuất và các khó khăn vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trên và chỉ đạo kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh vừa mới ban hành, tỉnh Bình Dương sẽ đảm bảo 100% chất thải y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý theo đúng quy định; 70% cơ sở y tế có nhân viên chuyên trách về môi trường y tế; 80% người lao động trong các cơ sở y tế được tập huấn về công tác môi trường y tế; 100% lãnh đạo quản lý và nhân viên phụ trách môi trường y tế tại các cơ sở y tế tham gia đào tạo tập huấn về công tác phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp với Trạm y tế các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phân loại, thu gom, lưu chứa chất thải y tế tại đơn vị; rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và các văn bản pháp luật hiện hành.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phân loại, thu gom, lưu chứa chất thải y tế tại đơn vị và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. Trường hợp chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định thì hoàn thiện, đầu tư bổ sung các trang thiết bị đảm bảo đáp ứng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ TN&MT.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và bố trí nhân lực để phục vụ tốt công tác phân loại, lưu chứa chất thải y tế nguy hại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT; tổ chức thực hiện tốt công tác phân loại, lưu chứa và chuyển giao chất thải y tế nguy hại; thực hiện các nội dung tuyên truyền về phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định.

Bài liên quan
 • Lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ hấp khử trùng rác thải y tế
  (TN&MT) - Công nghệ “Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp hấp nhiệt ướt” được vận hành tại Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13 (Urenco 13) đã giúp việc xử lý rác thải y tế vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Đây là lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ hấp khử trùng rác thải y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Làm sạch sông Cần Thơ bằng công nghệ tự động tiên tiến
(TN&MT) - Xử lý rác thải nhựa trên sông là thách thức lớn với nhiều địa phương, đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với định hướng trở thành đô thị sông nước sinh thái, thành phố Cần Thơ đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ trong việc cải thiện môi trường sông.
Đừng bỏ lỡ
 • Đà Nẵng: Bắt giữ số lượng lớn hàng hoá nghi ngà voi và vảy tê tê
  (TN&MT) - Ngày 14/1, Chi cục Hải quan Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi là ngà voi và vảy tê tê thuộc Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
 • Nâng cao năng lực quản lý sản xuất rượu thủ công
  (TN&MT) - Sáng 14/01 tại Hà Nội, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) phối hợp với Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình “Nâng cao năng lực quản lý sản xuất rượu thủ công” thí điểm tại tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021.
 • Thừa Thiên - Huế: Bãi rác “lộ thiên” sau sạt lở biển
  (TN&MT) - Sau nhiều năm bị chôn lấp, việc sạt lở biển đã khiến bãi rác ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lộ ra, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn ra biển.
 • Ra mắt Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông
  (TN&MT) - Sáng 14/1, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) phối hợp với Sở Công Thương TP. Hà Nội tổ chức Lễ công bố Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông.
 • Thời tiết ngày 14/1, Hà Nội trưa chiều giảm mây, hửng nắng nhẹ
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 14/1, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ.
 • Quảng Nam: Cá chết bất thường ở gần Khu công nghiệp Tam Thăng
  (TN&MT) - Nhiều loại cá nhỏ tự nhiên chết nổi dày đặc ở mương Ba La dẫn nước từ khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ, ra sông Đầm.
 • Bình Định: Quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ hoạt động thuộc Dự án Quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn được Chính phủ Na Uy, UNDP Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) hỗ trợ, vừa qua Hội LHPN thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội thảo giới thiệu các mô hình hiệu quả đang triển khai tại 4 xã, phường ven Vịnh Quy Nhơn.
 • Khởi sắc từ kết quả triển khai Dự án “Quản lý, phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Hà Nội”.
  (TN&MT) - Đẩy mạnh thực hiện phân loại rác tại nguồn phục vụ ngành công nghiệp tái chế, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là cách mà Công ty TNHH Một thành viên Urenco và Công ty TNHH Tái chế bao bì - Pro Việt Nam thể hiện động thái mạnh mẽ để đưa Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu Vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
 • Vinh danh tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong bảo tồn loài hoang dã
  (TN&MT) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng thế giới và Tổ chức WWF Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tham dự buổi Lễ.
 • Quảng Nam: Chủ động đưa Luật BVMT vào cuộc sống
  (TN&MT) - Hiện nay, nhiều địa phương đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) vào cuộc sống. Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về một số vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện Luật.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý, xử lý chất thải nguy hại
  (TN&MT) - Thời gian qua, các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải nguy hại (CTNH), từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
 • Quảng Trị: Đa dạng các giải pháp bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Với sự chung tay, góp sức của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, nhiều chương trình, cách làm hay nhằm bảo vệ môi trường (BVMT) đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đạt được những kết quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Phát triển đô thị ở Khánh Hòa: Thích ứng với biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Những đợt mưa lớn xảy ra vào cuối năm 2021 vừa qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân được xác định do biến đổi khí hậu, mưa bão diễn ra liên tục, một phần chưa kịp thích nghi, một phần do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, phù hợp với thực tế hiện nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO