Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại

Tường Tú | 02/12/2021, 09:27

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuân thủ đầy đủ các quy định

Theo Báo cáo sơ kết 5 năm và Kế hoạch bảo vệ môi trường của ngành Y tế tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Sở Y tế, tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 614.654kg. Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 799 cơ sở y tế, bao gồm: 114 cơ sở y tế công lập và 685 cơ sở y tế ngoài công lập.

Theo Sở TN&MT Bình Dương, chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn được các cơ sở y tế phân định, phân loại thành từng nhóm riêng biệt, lưu chứa trong các bao bì hoặc thùng chứa theo quy định và bố trí khu vực lưu giữ tập trung đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định.

Khối lượng lớn chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh trong đợt dịch Covid-19 vừa qua ở Bình Dương đã được thu gom, xử lý an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường

Hiện nay, hầu hết các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đều đã hợp đồng với Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương để thu gom, vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương để xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế nguy hại theo quy định; đồng thời, việc thu gom, xử lý chất thải y tế cũng đã phù hợp với mô hình của Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 23/11/2012.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 7 cơ sở đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó, có 6 cơ sở được cấp phép thu gom chất thải công nghiệp nguy hại của các cơ sở sản xuất và thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ các cơ sở y tế. Ngoài việc vận hành các lò đốt chất thải nguy hại do Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương tự đầu tư, Công ty còn vận hành thêm 2 lò đốt chất thải y tế với tổng công suất 300kg/giờ đã được tỉnh Bình Dương đầu tư để xử lý tập trung theo mô hình của Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương nói trên.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Kế hoạch số 5902/KH-UBND về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế nguy hại và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, việc quản lý chất thải y tế phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại, ngoài việc vận hành các lò đốt chất thải nguy hại, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương còn vận hành thêm 2 lò đốt chất thải y tế với tổng công suất 300kg/giờ.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương còn chỉ đạo triển khai phổ biến rộng rãi đến 100% lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế kiến thức về bảo vệ môi trường, tác hại của chất thải y tế nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người, quy định về quản lý, chuyển giao chất thải y tế nguy hại; tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo và nhân viên phụ trách môi trường y tế về phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế theo quy định để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có), đảm bảo quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, Sở TN&MT thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các trách nhiệm có liên quan đến môi trường y tế.

Sở Y tế được giao chủ trì, triển khai Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến các cơ sở y tế, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; đồng thời, Sở Y tế phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến đề xuất và các khó khăn vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trên và chỉ đạo kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh vừa mới ban hành, tỉnh Bình Dương sẽ đảm bảo 100% chất thải y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý theo đúng quy định; 70% cơ sở y tế có nhân viên chuyên trách về môi trường y tế; 80% người lao động trong các cơ sở y tế được tập huấn về công tác môi trường y tế; 100% lãnh đạo quản lý và nhân viên phụ trách môi trường y tế tại các cơ sở y tế tham gia đào tạo tập huấn về công tác phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp với Trạm y tế các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phân loại, thu gom, lưu chứa chất thải y tế tại đơn vị; rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và các văn bản pháp luật hiện hành.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phân loại, thu gom, lưu chứa chất thải y tế tại đơn vị và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. Trường hợp chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định thì hoàn thiện, đầu tư bổ sung các trang thiết bị đảm bảo đáp ứng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ TN&MT.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và bố trí nhân lực để phục vụ tốt công tác phân loại, lưu chứa chất thải y tế nguy hại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT; tổ chức thực hiện tốt công tác phân loại, lưu chứa và chuyển giao chất thải y tế nguy hại; thực hiện các nội dung tuyên truyền về phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định.

Bài liên quan
 • Lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ hấp khử trùng rác thải y tế
  (TN&MT) - Công nghệ “Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp hấp nhiệt ướt” được vận hành tại Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13 (Urenco 13) đã giúp việc xử lý rác thải y tế vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Đây là lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ hấp khử trùng rác thải y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Thời tiết ngày 24/9: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thời tiết ngày 24/9, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Đêm 23/9, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào
  (TN&MT) - Đó là dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều 23/9 trong bản tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
 • Sơn La hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2023: Cùng hành động để thay đổi thế giới
  (TN&MT) - Ngày 23/9, tại huyện Quỳnh Nhai, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
 • Lạng Sơn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
  (TN&MT) - Ngày 23/9, tại thị trấn Đồng Mỏ, Sở TN&MT Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Chi Lăng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • JETP - nội dung quan trọng trong tiến trình hướng tới mục tiêu Net Zero
  (TN&MT) - Chia sẻ tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” sáng 23/9, ông Vũ Đức Đam Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ TN&MT nhấn mạnh đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hướng tới mục tiêu net zero của Việt Nam.
 • TS Phạm Phú Ngọc Trai: Lộ trình Zero Carbon và cơ hội phát triển bền vững tại Việt Nam
  (TN&MT) - Phát biểu tại diễn đàn Báo chí Phát triển xanh sáng 23/9, TS Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) đã chia sẻ với các đại biểu về lộ trình Zero Carbon và cơ hội phát triển bền vững tại Việt Nam
 • Phát triển thị trường các-bon nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
  (TN&MT) - Phát biểu tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” vào ngày 23/9 tại TP.HCM, bà Mai Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu đã chia sẻ như vậy.
 • Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ môi trường ngành hàng không
  (TN&MT) - Ngày 22/9, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Trung tâm Tư vấn, Công nghệ và Dịch vụ hàng không, Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam hướng đến đào tạo, phát triển nhân lực trong bảo vệ môi trường ngành hàng không và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
 • Cuối tháng 9, Biển Đông khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ ngày 21/9-20/10, có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.
 • Thời tiết 23/9: Nam Bộ mưa tối, sáng sớm có sương mù
  Hôm nay 23/9, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa to. Nam Bộ mưa đêm, buổi sáng có sương mù bao phủ.
 • Thái Nguyên tăng cường ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão
  (TN&MT) - Để chủ động, phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 4697/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.
 • Hòa tiếng nói chung nhịp đập xanh
  (TN&MT) - Chuyển đổi xanh, phát triển xanh là xu thế, là tất yếu. Với chức năng định hướng, điều chỉnh dư luận, báo chí - truyền thông đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần thay đổi từ tư duy, nhận thức đến hành động của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội về chuyển đổi xanh, phát triển xanh.
 • Chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai
  (TN&MT) - Ngày 22/9, tại tỉnh Bến Tre đã diễn ra “Hội nghị nhận định tình hình mưa, lũ nửa cuối năm 2023 - El Nino, nguồn nước, hạn mặn mùa khô 2023-2024 ở khu vực Nam Bộ” nhằm giúp các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ xây dựng kế hoạch ứng phó, phòng chống thiên tai. Hội nghị do Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN&MT) kết hợp cùng với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO