Bình Dương: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành TN&MT phục vụ phát triển bền vững

Nguyễn Tú (thực hiện) | 17/11/2022, 10:16

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số ngành TN&MT, từ đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Dương. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quan trọng này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật về chuyển đổi số mà ngành TN&MT Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua?

5-1-.jpg

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Ông Ngô Quang Sự: Thời gian qua, Sở TN&MT Bình Dương luôn quan tâm tăng cường tin học hóa toàn diện các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành TN&MT, từ đó, giúp tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành. Đến nay, 100% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 trở lên, trong đó có 58 thủ tục cung cấp mức 4, thời gian thực hiện một số thủ tục đã giảm từ 1 đến 5 ngày so với quy định.

Sở TN&MT còn chú trọng thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu với nhiều dự án nhằm thiết lập một hệ thống thông tin thống nhất và xuyên suốt. Trong đó, tập trung triển khai các cơ sở dữ liệu mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn như: Cơ sở dữ liệu nền địa lý và cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng từ năm 2010, đưa Bình Dương là tỉnh đầu tiên hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, được cập nhật thường xuyên, liên tục cho tất cả 91/91 xã, phường và thị trấn, làm cơ sở hướng tới mục tiêu tích hợp và chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cấp, các ngành.

Việc kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu cũng được Sở TN&MT Bình Dương triển khai theo lộ trình của địa phương và Trung ương, đến nay, đã thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu quan trắc tự động với hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia do Bộ TN&MT quản lý. Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn chia sẻ công khai, minh bạch dữ liệu tài nguyên và môi trường đến với cộng đồng thông qua Trang thông tin điện tử của sở, Trung tâm IOC Bình Dương.

Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu về thẩm định môi trường, về cấp phép nước mặt, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, cơ sở dữ liệu sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản… trên địa bàn tỉnh cũng được Sở TN&MT Bình Dương triển khai xây dựng và cập nhật thường xuyên, từ đó, giúp công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở TN&MT ngày càng hiệu quả.  

Hiện tại, Sở TN&MT Bình Dương đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định tại Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định về kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai và tiếp tục chuẩn hóa cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ TN&MT.

PV: Xin ông chia sẻ những thuận lợi cũng như những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số ngành TN&MT Bình Dương?

Ông Ngô Quang Sự: Về thuận lợi, các cơ sở dữ liệu ngành TN&MT tỉnh Bình Dương được tỉnh Bình Dương quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện từ khá sớm so với các địa phương khác. Đây chính là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường toàn diện tiến tới kết nối, phân tích, xử lý, dự báo, cảnh báo và chia sẻ thông tin tự động của ngành TN&MT phục vụ cho việc chuyển đổi số của tỉnh Bình Dương.

Trong đó, hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tự động được đầu tư từ năm 2008, áp dụng công nghệ tự động hóa (AI) để theo dõi, giám sát trực tuyến toàn thời gian và tự động phân tích màu chất ô nhiễm, kết hợp với số liệu quan trắc để đưa ra các cảnh báo chính xác, kịp thời giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước dễ dàng xác định thời điểm và mức độ vi phạm (nếu có) và đưa ra những biện pháp chế tài phù hợp kịp thời răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Song, do địa phương tiên phong triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu khi hệ thống văn bản pháp luật chưa quy định cụ thể, đầy đủ nên đến nay, một số cơ sở dữ liệu cần phải chuẩn hóa để phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT và Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

PV: Vậy, Sở TN&MT sẽ có những giải pháp hữu hiệu nào để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, thưa ông?

Ông Ngô Quang Sự: Để đảm bảo triển khai thực hiện chuyển đổi số của ngành TN&MT phục vụ xây Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời, đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, Sở TN&MT Bình Dương tăng cường phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, tác dụng của việc kết nối liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác.

5-2-.jpg

Sở TN&MT Bình Dương kết nối ứng dụng chia sẻ dữ liệu về đất đai, môi trường và đưa vào vận hành chung tại Trung tâm IOC Bình Dương

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Bình Dương phấn đấu đạt tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị, tối ưu hóa, mang lại sự thuận tiện cho người dân; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; đồng thời, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong ngành TN&MT Bình Dương, như: Ứng dụng các công nghệ về Internet vạn vật (IoT), thị giác máy tính (Computer vision), xử lý ảnh (Image processing)… phục vụ thu nhận, truyền dẫn, xử lý thông minh trong quan trắc, điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tập trung ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới về tài nguyên và môi trường, như: dữ liệu lớn (Big data), kho dữ liệu (Data Warehouse), điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo để lưu trữ, khai phá, phân tích dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh phục vụ yêu cầu quản trị, quản lý, sử dụng, khai thác thông tin, dữ liệu và giải quyết các bài toán phức tạp của ngành TN&MT.

Đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu trong quá trình truyền, nhận, tích hợp dữ liệu, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp kỹ thuật mã hóa đường truyền thông tin dữ liệu đối với các dữ liệu mật, nhạy cảm theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn trong quá trình triển khai kế hoạch; đồng thời, triển khai các giải pháp bảo đảm tích hợp, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, trên các nền tảng kết nối, liên thông các cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc trưng của từng loại thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tăng cường đào tạo, đào tạo lại về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; điều chỉnh chế độ tiền lương và các khoản hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại Sở TN&MT và các phòng, ban thuộc Sở nhằm thu hút lực lượng cán bộ giỏi, nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin về tài nguyên và môi trường.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Bình Dương: Chú trọng hiệu quả công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương luôn chú trọng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, giúp người dân hiểu, tuân thủ quy định pháp luật, tạo niềm tin vào cách giải quyết của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023
  Sáng ngày 28/9, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Cục Khoáng sản Việt Nam và Văn phòng Bộ.
 • Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ ngành TN&MT
  (TN&MT) - Ngày 26/9, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc khoá Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách ngành TN&MT năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tới dự và chủ trì Hội nghị.
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO