Bình Dương: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành TN&MT phục vụ phát triển bền vững

Nguyễn Tú (thực hiện) | 17/11/2022, 10:16

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số ngành TN&MT, từ đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Dương. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quan trọng này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật về chuyển đổi số mà ngành TN&MT Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua?

5-1-.jpg

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Ông Ngô Quang Sự: Thời gian qua, Sở TN&MT Bình Dương luôn quan tâm tăng cường tin học hóa toàn diện các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành TN&MT, từ đó, giúp tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành. Đến nay, 100% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 trở lên, trong đó có 58 thủ tục cung cấp mức 4, thời gian thực hiện một số thủ tục đã giảm từ 1 đến 5 ngày so với quy định.

Sở TN&MT còn chú trọng thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu với nhiều dự án nhằm thiết lập một hệ thống thông tin thống nhất và xuyên suốt. Trong đó, tập trung triển khai các cơ sở dữ liệu mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn như: Cơ sở dữ liệu nền địa lý và cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng từ năm 2010, đưa Bình Dương là tỉnh đầu tiên hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, được cập nhật thường xuyên, liên tục cho tất cả 91/91 xã, phường và thị trấn, làm cơ sở hướng tới mục tiêu tích hợp và chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cấp, các ngành.

Việc kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu cũng được Sở TN&MT Bình Dương triển khai theo lộ trình của địa phương và Trung ương, đến nay, đã thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu quan trắc tự động với hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia do Bộ TN&MT quản lý. Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn chia sẻ công khai, minh bạch dữ liệu tài nguyên và môi trường đến với cộng đồng thông qua Trang thông tin điện tử của sở, Trung tâm IOC Bình Dương.

Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu về thẩm định môi trường, về cấp phép nước mặt, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, cơ sở dữ liệu sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản… trên địa bàn tỉnh cũng được Sở TN&MT Bình Dương triển khai xây dựng và cập nhật thường xuyên, từ đó, giúp công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở TN&MT ngày càng hiệu quả.  

Hiện tại, Sở TN&MT Bình Dương đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định tại Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định về kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai và tiếp tục chuẩn hóa cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ TN&MT.

PV: Xin ông chia sẻ những thuận lợi cũng như những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số ngành TN&MT Bình Dương?

Ông Ngô Quang Sự: Về thuận lợi, các cơ sở dữ liệu ngành TN&MT tỉnh Bình Dương được tỉnh Bình Dương quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện từ khá sớm so với các địa phương khác. Đây chính là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường toàn diện tiến tới kết nối, phân tích, xử lý, dự báo, cảnh báo và chia sẻ thông tin tự động của ngành TN&MT phục vụ cho việc chuyển đổi số của tỉnh Bình Dương.

Trong đó, hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tự động được đầu tư từ năm 2008, áp dụng công nghệ tự động hóa (AI) để theo dõi, giám sát trực tuyến toàn thời gian và tự động phân tích màu chất ô nhiễm, kết hợp với số liệu quan trắc để đưa ra các cảnh báo chính xác, kịp thời giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước dễ dàng xác định thời điểm và mức độ vi phạm (nếu có) và đưa ra những biện pháp chế tài phù hợp kịp thời răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Song, do địa phương tiên phong triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu khi hệ thống văn bản pháp luật chưa quy định cụ thể, đầy đủ nên đến nay, một số cơ sở dữ liệu cần phải chuẩn hóa để phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT và Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

PV: Vậy, Sở TN&MT sẽ có những giải pháp hữu hiệu nào để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, thưa ông?

Ông Ngô Quang Sự: Để đảm bảo triển khai thực hiện chuyển đổi số của ngành TN&MT phục vụ xây Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời, đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, Sở TN&MT Bình Dương tăng cường phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, tác dụng của việc kết nối liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác.

5-2-.jpg

Sở TN&MT Bình Dương kết nối ứng dụng chia sẻ dữ liệu về đất đai, môi trường và đưa vào vận hành chung tại Trung tâm IOC Bình Dương

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Bình Dương phấn đấu đạt tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị, tối ưu hóa, mang lại sự thuận tiện cho người dân; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; đồng thời, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong ngành TN&MT Bình Dương, như: Ứng dụng các công nghệ về Internet vạn vật (IoT), thị giác máy tính (Computer vision), xử lý ảnh (Image processing)… phục vụ thu nhận, truyền dẫn, xử lý thông minh trong quan trắc, điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tập trung ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới về tài nguyên và môi trường, như: dữ liệu lớn (Big data), kho dữ liệu (Data Warehouse), điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo để lưu trữ, khai phá, phân tích dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh phục vụ yêu cầu quản trị, quản lý, sử dụng, khai thác thông tin, dữ liệu và giải quyết các bài toán phức tạp của ngành TN&MT.

Đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu trong quá trình truyền, nhận, tích hợp dữ liệu, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp kỹ thuật mã hóa đường truyền thông tin dữ liệu đối với các dữ liệu mật, nhạy cảm theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn trong quá trình triển khai kế hoạch; đồng thời, triển khai các giải pháp bảo đảm tích hợp, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, trên các nền tảng kết nối, liên thông các cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc trưng của từng loại thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tăng cường đào tạo, đào tạo lại về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; điều chỉnh chế độ tiền lương và các khoản hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại Sở TN&MT và các phòng, ban thuộc Sở nhằm thu hút lực lượng cán bộ giỏi, nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin về tài nguyên và môi trường.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Bình Dương: Chú trọng hiệu quả công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương luôn chú trọng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, giúp người dân hiểu, tuân thủ quy định pháp luật, tạo niềm tin vào cách giải quyết của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ngành TN&MT Bến Tre tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
(TN&MT) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành TN&MT Bến Tre vào chiều 02/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã đề nghị ngành TN&MT tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Đảm bảo tổ chức trang trọng Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão 2023
  (TN&MT) - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (gọi tắt là Tết trồng cây) tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9.
 • Minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai – nhìn từ Sơn La
  (TN&MT) - Năm 2022 là năm có nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 • Ngành TN&MT TP.HCM: Quyết tâm hoàn thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
  (TN&MT) - Năm 2023, Sở TN&MT TP.HCM sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành TN&MT đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.
 • Rộn ràng đôi cánh mùa Xuân
  (TN&MT) - Có nhiều cách để khám phá các miền đất. Bạn có thể “phượt” trên các cung đường bằng ô tô, xe máy, tàu hỏa… Bạn có thể trải nghiệm với máy bay, khinh khí cầu hay lặn biển để có góc nhìn khác từ trên cao vài trăm mét hay dưới sâu vài chục mét. Riêng với những người thu nhận ảnh viễn thám, họ như được du hành trên những đôi cánh vệ tinh cách xa Trái đất hàng trăm cây số để nhìn về Tổ quốc thân yêu.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT Bình Thuận chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là cải cách hành chính, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Thuận.
 • Về nơi bồng bềnh mây trắng
  (TN&MT) - Lạng Sơn đón chúng tôi bằng trận gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu đông. Trên đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ đã xuống dưới 4oC. Cái rét sâu đầu mùa khiến áo ai cũng dày hơn, giọng nói run run, núi trầm mặc và sương mù giăng mắc khắp không gian xứ Lạng. Còn gì đẹp hơn khi ngắm nhìn Mẫu Sơn ẩn hiện trong sương và bồng bềnh mây trắng.
 • Sở TN&MT Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - “Năm 2023 xác định là năm của chuyển đổi số, cần phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số” đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 13/1.
 • Đảng bộ Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 • Tập trung nghiên cứu lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao Ngành Đo đạc và Bản đồ
  (TN&MT) - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới “số hóa” ngành TN&MT
  (TN&MT) - 12/1, tại Hà Nội, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo Hội nghị.
 • Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT chiều 11/1, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án trong năm qua; đồng thời đề nghị năm 2023, Ban Quản lý dự án cần chủ động đổi mới cách làm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong thực hiện các dự án của Bộ TN&MT góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành TN&MT.
 • Thanh tra Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Ngày 11/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO