Bình Dương: Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Tường Tú | 26/07/2022, 16:26

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT)..., từ đó có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Kết quả khả quan

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, Sở TN&MT còn chủ động bám sát các ý kiến chỉ đạo của cấp trên gắn với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên họp giao ban để giám sát tiến độ nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải quyết, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở địa phương.

t5a.jpg

Giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng chú trọng triển khai các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, BVMT, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; tăng cường hướng dẫn và giám sát việc quản lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát và kiểm điểm tình hình giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số ngành TN&MT, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công khai, minh bạch trong hoạt động. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được giao theo Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương đều vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện để xây dựng “Phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” và đã báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy. Theo đó, tổng quỹ đất của Phương án là 37 khu với diện tích 17.928ha. Căn cứ tình hình thực tế và tiến độ đầu tư dự án các tuyến trong Phương án này, Sở TN&MT Bình Dương đề xuất thực hiện cơ chế đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025 - 2030.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Ngành TN&MT giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; đồng thời, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương)

Song song đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tập trung xây dựng các nội dung, phương án về BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, Sở TN&MT còn tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng Quy hoạch BVMT quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2005 gửi Bộ TN&MT; triển khai các bước thực hiện các Đề án Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí và nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Kế hoạch để triển khai các giải pháp nhằm giảm phát sinh khí thải nhà kính đối với lĩnh vực xử lý chất thải.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương cũng chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 về lĩnh vực TN&MT. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT đã thực hiện thanh, kiểm tra 147 đơn vị, đạt tỷ lệ 84% theo Kế hoạch, phát hiện và xử phạt 106 đơn vị vi phạm hành chính với số tiền 13.200 triệu đồng và thu lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền 364,7 triệu đồng. Sở TN&MT hiện đang tổng hợp hồ sơ báo cáo kết quả thanh, kiểm tra đối với 28 đơn vị còn lại.

Siết chặt quản lý

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cũng như cả năm 2022, Sở TN&MT sẽ tập trung tham mưu xây dựng văn bản pháp luật về TN&MT; ban hành Kế hoạch đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); số hóa hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên theo dõi, giám sát công tác giải quyết các hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đúng hạn, hiệu quả; tổ chức rà soát, xây dựng các quy trình ISO trong giải quyết TTHC để ban hành quyết định công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

t5.jpg

Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất đai và Kế hoạch kiểm tra về tài nguyên nước, khoáng sản và BVMT của các doanh nghiệp năm 2022; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc đang xử lý và khẩn trương tham mưu ban hành Kết luận kiểm tra theo đúng quy định; tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân theo quy định; chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TN&MT cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Phương án khai thác nguồn thu từ quỹ đất; triển khai hiệu quả các công việc, nhiệm vụ theo Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định chặt chẽ và tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức; thực hiện các giải pháp đảm bảo tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới 0,25%, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác đo đạc và bản đồ dưới 0,5%.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục phối hợp xây dựng các nội dung, phương án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050; tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định BVMT tỉnh Bình Dương và tiến hành triển khai Quy định bảo vệ môi trường theo quy định; triển khai sâu rộng tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ làm công tác quản lý về BVMT cấp xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục xây dựng phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương. Đồng thời, tiếp tục triển khai các Đề án: “Điều tra, xác định danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất các vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; tổng hợp danh sách các công trình khai thác tài nguyên nước đã được cấp giấy phép trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Bài liên quan
 • Bình Dương: Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020
  (TN&MT) - Nhằm sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống tại địa phương, Sở TN&MT Bình Dương đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
 • Sơn La: Xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng
  (TN&MT) – Qua rà soát, kiểm tra, đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
 • TP. Hạ Long: Rà soát tiến độ 10 dự án đầu tư trọng điểm
  (TN&MT) - UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá về tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, động lực trên địa bàn.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với địa phương về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia
  (TN&MT) - Sáng 15/9, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với lãnh đạo 6 địa phương: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.
 • Dự án “ôm” đất vàng ven biển ở Quảng Nam rồi bỏ hoang
  Tuyến đường ven biển nối thị xã Điện Bàn với thành phố Hội An được ví như "tuyến đường tỷ đô" của tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, hàng loạt dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, chậm triển khai đang gây lãng phí đất và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
 • Tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm: Lạng Sơn làm tốt công tác dân vận
  (TN&MT) - Là địa phương đang trong quá trình đô thị hoá với nhiều dự án thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, những năm qua, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
 • Phát huy nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội
  (TN&MT) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo.
 • Quảng Bình: Đẩy mạnh tăng thu tiền sử dụng đất các tháng cuối năm 2023
  UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 1763/UBND-TH yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương đưa lượng quỹ đất của các dự án phát triển quỹ đất đã đủ điều kiện ra đấu giá ngay trong quý 3 và đầu quý 4/2023 nhằm kịp thời tạo nguồn thu trong năm 2023.
 • Khánh Hòa: Sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện
  Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
 • Đắk Nông: Giải quyết đất ở, đất sản xuất đồng bào dân tộc
  Trong những năm qua, công tác cấp đất ở, đất sản xuất cho người đông bào dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 luôn được tỉnh quan tâm và chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc cần sớm có những biện pháp tháo gỡ nhằm giúp đời sống của người DTTS ngày một ổn định.
 • Bình Định đấu giá 228 lô đất trong tháng 9
  Vào các ngày 15 và 17/9, 166 lô đất ở thị xã An Nhơn và 62 lô đất ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/lô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO