Bình Định: Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản

Mỹ Bình | 19/08/2022, 06:06

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định từng bước đi vào nề nếp, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có Chỉ thị số 12, ngày 15/8/2022 về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tồn tại, hạn chế

Ngày 27/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau hơn 4 năm thực hiện, các cấp chính quyền đã nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại địa phương; các tổ chức được cấp phép hoạt động khoáng sản cơ bản tuân thủ quy định pháp luật, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp.

dsc01544.jpg
 Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra tại một số địa phương 

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của một số ngành và chính quyền địa phương chưa thật chặt chẽ, các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra chưa được ngăn chặn triệt để, nhất là hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp, cát, sỏi lòng sông.

Một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản chậm triển khai, trách nhiệm chưa cao trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, chưa tuân thủ đầy đủ các quy trình khai thác, chưa thực hiện nghiêm túc thời gian khai thác và công tác bảo vệ môi trường, chậm hoàn thổ, đóng cửa mỏ, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Nguyên nhân những tồn tại nêu trên, trước tiên do chính quyền tại một số địa phương còn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn; sự phối hợp của một số ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản chưa đồng bộ, chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, xử lý không kịp thời; các đơn vị khai thác khoáng sản nhận thức và chấp hành chưa đầy đủ các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Tăng cường quản lý nhà nước, thực thi pháp luật

Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38 /CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ thị:

dsc01926.jpg
 Khai thác cát sông La Tinh 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản.

Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, lựa chọn các điểm quy hoạch khoáng sản đáp ứng đủ các điều kiện để đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm nâng cao giá trị khoáng sản và lựa chọn các chủ đầu tư có đủ năng lực khai thác theo quy định; Tham mưu cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản; thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động khoáng sản theo quy định;

dsc01944.jpg
 Khai thác đất tại các khu vực có di tích lịch sử 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác hằng năm do UBND cấp huyện lập, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; đối chiếu sản lượng khoáng sản khai thác thực tế với sản lượng kê khai thuế để giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo đúng quy định pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án khai thác khoáng sản gây suy thoái môi trường, các dự án hết thời hạn; các dự án không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (nợ tiền ký quỹ, cấp quyền, tiền thuế các loại) và các dự án khai thác khoáng sản không triển khai hoạt động quá 12 tháng nhưng không có lý do chính đáng; đồng thời, không xem xét, đề xuất cấp phép khai thác khoáng sản, gia hạn giấy phép cho các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

img_1278.jpg
Khai thác cát trên sông Hà Thanh 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tùy theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của ngành, lĩnh vực có trách nhiệm quản lý tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Riêng các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và an ninh trật tự tại địa phương; bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp phép, áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, thu hồi tối đa khoáng sản có ích và bảo vệ môi trường; thực hiện công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khi kết thúc khai thác theo đúng quy pháp luật;

Hằng năm báo cáo kết quả khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định; báo cáo sản lượng khai thác cho UBND cấp huyện nơi có hoạt động khai thác khoáng sản để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Hằng tháng, kê khai sản lượng khai thác kịp thời, chính xác cho cơ quan thuế để thực hiện các khoản ngân sách; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác số liệu kê khai. Thực hiện việc đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 5 Luật Khoáng sản năm 2010 và quy định của UBND tỉnh;

Công khai thông tin hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ để người dân biết và giám sát; Thực hiện các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản (chế độ báo cáo, nộp tiền cấp quyền, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường) và thực hiện nghĩa vụ đối với địa phương (bồi thường thiệt hại nếu hoạt động gây ra sự cố; sửa chữa nâng cấp hạ tầng giao thông)

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Bài liên quan
 • Bình Định: Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
  Nhằm nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, vừa qua, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Điện Biên: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản - yếu tố quan trọng để giảm nghèo bền vững
(TN&MT) - Điện Biên là một trong những địa phương thực hiện tương đối tốt công tác bảo vệ tài nguyên... Đặc biệt, đối với hoạt động khoáng sản, loại khoáng sản chưa khai thác. Đây là một trong những yếu tố tạo ra nguồn lực để địa phương thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững…
Đừng bỏ lỡ
 • Vụ “Bất cập trong khai thác tại mỏ cát số 66” ở Thiệu Hóa - Thanh Hóa: Yêu cầu tạm dừng khai thác
  Sau khi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa có văn bản yêu cầu làm rõ phản ánh của Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, chỉ rõ các sai phạm và yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản tại mỏ cát số 66, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa của Công ty Tập đoàn Miền Trung.
 • Sông Mã (Sơn La): Đồng bộ các giải pháp quản lý tài nguyên cát, sỏi
  (TN&MT) - Từng là “điểm nóng” về khai thác cát sỏi trái phép, những năm qua, huyện Sông Mã đã tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp để phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, đưa công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản dần đi vào nền nếp.
 • Thừa Thiên - Huế sử dụng hợp lý khoáng sản để phát triển bền vững
  (TN&MT) - Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản góp phần triển kinh tế - xã hội, phục vụ giảm nghèo bền vững, qua đó giúp đời sống của người dân ngày một nâng lên. Để hiểu rõ hơn về nội dung này cũng như cách giảm nghèo bền vững từ việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 • Quảng Nam: 60 tổ chức, cá nhân vi phạm trong khai thác khoáng sản bị xử phạt hơn 6,5 tỷ đồng
  (TN&MT) - Qua thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn 2016 đến nay, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đã xử phạt vi phạm hành chính 60 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về lĩnh vực TN&MT trong hoạt động khai thác khoáng sản, với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.
 • Quảng Ninh: Gỡ khó việc sử dụng đất đá thải mỏ để làm vật liệu san lấp
  (TN&MT) - Quảng Ninh là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước đạt 67,5%. Tốc độ đô thị hóa nhanh với hàng loạt các khu đô thị, dự án trọng điểm được triển khai cần nguồn vật liệu để san lấp mặt bằng rất lớn, đòi hỏi tỉnh phải có những giải pháp hữu hiệu, bền vững đáp ứng nhu cầu để triển khai các dự án trên địa bàn.
 • Phú Yên phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2025
  Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm cơ sở cho các nhà đầu tư trong việc tiếp cận dự án phát triển vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
 • Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Hiền Linh hơn 500 triệu đồng do vi phạm trong khai thác cát
  Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4066/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hiền Linh Grannit Marble với tổng số tiền là 557.100.000 đồng do vi phạm quy định trong khai thác, tận thu khoáng sản.
 • Nghệ An: Còn nhiều bất cập trong hoạt động khoáng sản cần khắc phục
  Theo báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Nghệ An đưa ra tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII đang diễn ra tại TP Vinh thì hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh này còn tồn tại nhiều bất cập cần phải được UBND tỉnh Nghệ An nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục.
 • Vụ "Bất cập trong khai thác tại mỏ cát số 66" tại Thiệu Hóa- Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm
  Ngay sau khi Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng tải phản ánh về những dấu hiệu bất cập tại mỏ cát số 66 của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung, xã Thiệu Quang. Cơ quan chức năng huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra cho thấy sạt lở bờ bãi sông phía ngoài ranh giới mỏ, gần với đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân như Báo phản ánh là đúng thực tế. Xác định Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã khai thác ra ngoài ranh giới, phạm vi mỏ, làm sạt lở 3.115 m2 đất.
 • Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Thanh Ninh 650 triệu đồng do vi phạm trong khai thác khoáng sản
  UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh (Công ty Thanh Ninh) do khai thác khoáng sản vượt công suất.
 • Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững
  Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, tỉnh Thanh Hóa đang có những phương án sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản (TNKS) một cách có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về VLXD, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Nam: Truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép
  (TN&MT) - Trước tình hình khai thác vàng trái phép đang “nổi lên” tại một số huyện trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép, xử phạt nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO