Xã hội

Bắc Ninh: Nỗ lực giảm nghèo đa chiều bền vững

Việt Anh 21:41 21/04/2023

(TN&MT) - “Từ năm 2023, 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.” - Đây là mục tiêu chính đặt ra tại Kế hoạch số 121/KH-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2023, 100% hộ nghèo có nhà ở an toàn và ổn định

Mục đích của Kế hoạch nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo; cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội, khơi dậy ý thức và tinh thần vượt khó, tự giác của bản thân người nghèo, hộ nghèo tích cực lao động, sản xuất để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp; thực hiện phân cấp, phân công rõ trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng đặt đề ra mục tiêu giảm nghèo bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ hộ nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội đảm bảo bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

6.jpg
Nhiều hoạt động an sinh xã hội được xã hội quan tâm nhằm giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Mục tiêu cụ thể mà tỉnh Bắc Ninh đề ra là từ năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo Trung ương) bình quân hàng năm giảm 0,1% so với năm 2022. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình được đảm bảo nguồn vốn cho vay khi đủ điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình và các chính sách giảm nghèo.

Cùng với đó, tăng tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình theo các chiều: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Trong đó, chiều thiếu hụt về việc làm, phấn đấu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định bền vững.

Chiều thiếu hụt về y tế, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 16 tuổi.

Chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo, 100% học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo được đi học đúng độ tuổi và được miễn, giảm một phần học phí; 100% các trường được kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia.

Chiều thiếu hụt về nhà ở, 100% hộ nghèo được đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh, 100% hộ nghèo được sử dụng nước sinh hoạt sạch, hợp vệ sinh và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chiều thiếu hụt về thông tin, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận thông tin qua các phương tiện thông tin truyền thông, thông tin đại chúng (tivi, điện thoại di động, cố định, loa đài truyền thanh...).

Huy động hệ thống chính trị thực hiện giảm nghèo bền vững

Để thực hiện thành công Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng, người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Theo đó, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa Kế hoạch của UBND tỉnh bằng các chương trình, đề án, kế hoạch giải pháp chi tiết và triển khai thực hiện hiệu quả đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra. Việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

bi-thu-du-le-ban-giao-nha-ddk1-14-46-58-894-092367.jpg
UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết

Cụ thể hóa các mục tiêu giảm nghèo, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nhằm hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thực hiện hiệu quả dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, ngư nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập; gắn với quy hoạch sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

22-5-2022-chinh-sach-xa-hoi.jpg
Đa dạng hóa các hoạt động sinh kế giúp người dân thoát nghèo 

Cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Tập trung hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin.

Cùng với việc triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm bền vững, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội...

Bài liên quan
 • Bắc Ninh sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả góp phần giảm nghèo
  (TN&MT) - Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bắc Ninh bên cạnh việc tạo điều kiện về vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, tỉnh còn thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân địa phương tiếp cận nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, an toàn phục vụ cho sản xuất góp phần nâng cao chất lượng cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • [Infographic] - Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 2461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm tuyên truyền việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì nhân rộng mô hình “Công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc.
 • Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún do mưa lũ
  (TN&MT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu ngày 22/9, cảnh báo trong 06 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống trên các khe suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương; ngập úng ở các vùng trũng, thấp.
 • Little Ba Na Hills, mang Bà Nà xuống phố
  (TN&MT) - Ngày 20/9, Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà đã đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills tại địa chỉ 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu (Đà Nẵng). Đây là một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills giữa lòng thành phố bên sông Hàn.
 • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Khai mạc giải bóng đá sinh viên
  Chiều ngày 21/9 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên do Liên chi Đoàn khoa Lý luận Chính trị tổ chức.
 • Kết nối du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai
  (TN&MT) - Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thông tin, tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long( ĐBSCL) đến với các địa phương phía Tây Bắc, ngày 21/9, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai.
 • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở miền núi Quảng Ngãi
  Tận dụng lợi thế về đất đai và sản vật địa phương, nhiều thanh niên ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã “dám nghĩ, dám làm” phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh, mang lại thu nhập cho bản thân và người dân địa phương.
 • Thoát nghèo nhờ cây quế
  (TN&MT) - Hơn 20 năm về trước, cây quế bén duyên với người dân Tràng Định (Lạng Sơn). Từ mục đích ban đầu chỉ nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giờ đây, quế đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên xóa nghèo.
 • Phú Thọ: Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tập trung
  (TN&MT) - Những năm gần đây, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có sự chuyển biến tích cực và đã đạt được kết quả quan trọng, trong đó quy mô tổng đàn vật nuôi chủ lực phát triển khá.
 • Lan tỏa Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi
  (TN&MT)- Thời gian qua, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo nên Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều kết quả tốt đẹp.
 • Người TNG Holdings Vietnam mang “Giọt Thương” gửi vào ngân hàng máu
  (TN&MT) - Ngày 20/9, hàng trăm người TNG và cán bộ nhân viên một số công ty tại tòa nhà TNR Tower đã nô nức tham dự ngày hội “Giọt Thương”, chung tay đóng góp vào ngân hàng máu. Chương trình do TNG Holdings Vietnam phối hợp với Bệnh viện Việt Đức tổ chức.
 • Thừa Thiên – Huế phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”
  (TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh.
 • Lào Cai: Trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật
  (TN&MT) - Ngày 21/9, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023) và ra mắt ấn phẩm mới.
 • Bảo hiểm xã hội đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu về chính sách BHXH, BHYT
  Ngày 19/9, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bùi Minh Đức cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố tổ chức đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO