Bà Rịa - Vũng Tàu: Phấn đấu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn “điểm đen”ô nhiễm môi trường

Linh Nga | 09/11/2022, 11:01

(TN&MT) - Để tiến tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 sẽ xóa bỏ hoàn toàn các “điểm đen” ô nhiễm môi trường hiện có và không để phát sinh điểm mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý triệt để vấn đề rác sinh hoạt tại huyện Côn Đảo, cả hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang vào cuộc quyết liệt, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Nhiều năm qua, công tác BVMT luôn được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm hàng đầu, song song với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, cải thiện, khắc phục ô nhiễm và tạo bước chuyển biến căn bản trong BVMT, ngày 23/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 27-CT/TU về công tác BVMT. Đây là chủ trương, định hướng rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT của địa phương.

14-1-.jpg

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo.

Xác định được tầm quan trọng của Chỉ thị 27-CT/TU, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU với 32 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương quán triệt, xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, việc kiểm soát các nguồn thải đã được thực hiện chặt chẽ hơn, hiện 12/15 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải theo quy định.

Bên cạnh đó, tất cả các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm, không hợp vệ sinh đã được đóng cửa; chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh (ngoại trừ Côn Đảo) đã được thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ); chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được thu gom, chuyển giao cho các cơ sở xử lý chất thải có giấp phép để xử lý theo quy định; chất thải y tế nguy hại đã được xử lý theo mô hình tập trung; chất thải công nghiệp nguy hại (bụi lò thép) cũng đã được thu gom, xử lý tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ).

Song song đó, tỉnh cũng hoàn thành xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt; cắm mốc xác định hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi; ban hành danh mục các loại hình dự án không hoặc hạn chế thu hút đầu tư khu vực thượng nguồn các hồ cấp nước sinh hoạt; quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các hồ cấp nước sinh hoạt, các sông thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý triệt để 28/28 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường được nhận diện, xử lý. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 6 “điểm nóng” ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, các “điểm nóng” về môi trường này cơ bản đã được cải thiện, kiểm soát chặt chẽ và có chuyển biến tích cực.

Triển khai nhiều giải pháp

Theo nhận định của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt chậm được thực hiện; hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) còn bất cập, nước thải, khí thải của một số nhà máy xử lý chất thải vẫn bị phát tán ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; rác thải tồn đọng ở khu vực Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) chưa được xử lý triệt để...

14-2-.jpg

Khu vực sông Cửa Lấp - một “điểm đen” ô nhiễm môi trường tồn tại trong thời gian dài cần được xóa bỏ thời gian tới.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 98% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% các điểm ô nhiễm môi trường hiện có được xóa bỏ và không để phát sinh điểm mới, xử lý triệt để vấn đề rác sinh hoạt tại Côn Đảo, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang lên Kế hoạch hành động BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp về BVMT.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác BVMT, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu theo Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch hành động BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tập trung hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai đưa vào hoạt động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo.

Cùng với đó, tăng cường rà soát quy hoạch và triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, bảo đảm sớm hoàn thành đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành theo quy định; đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải, khí thải nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp như: tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra, công tác BVMT theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp, các công ty xí nghiệp có nguồn thải lớn có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên tại khu đất kêu gọi dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo, đảm bảo các điều kiện về đất đai để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; hoàn thiện Quy định Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và lựa chọn nhà đầu tư; cập nhật thường xuyên thông tin dữ liệu về môi trường; phấn đấu đảm bảo tỉ lệ chất thải sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải, khí thải nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; tổ chức di dời các loại hình sản xuất kinh doanh vào các khu vực quy hoạch, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, đô thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về công tác BVMT.

Bài liên quan
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  (TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động quản lý Nhà nước và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động đẩy nhanh tiến trình xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT, kết nối liên thông để giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Nhiều đơn vị ký kết phối hợp trong lĩnh vực TN&MT
  (TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT.
 • Đài KTTV khu vực Nam Bộ: Kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
  (TN&MT) - Ngày 30/3, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ đã tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2. Tại lễ kỷ niệm, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã vinh dự được nhận thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà.
 • Công đoàn Bộ TN&MT: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
  (TN&MT) - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, sơ kết công tác Quý I năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Dương Trung Thành Chủ tịch Công đoàn Bộ; bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ và ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ đồng chủ trì Hội nghị.
 • Lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
  Ngày 30/3, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Bộ.
 • Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề về môi trường
  (TN&MT) - Đã từng trải qua giai đoạn kinh tế phát triển nhanh như Việt Nam, đối diện với những vấn đề về môi trường và đã vượt qua bằng việc điều chỉnh các chính sách quản lý. Từ kinh nghiệm đó, Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để đảm bảo đạt được các mục chung của toàn cầu” - Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Kum Han Seung khẳng định.
 • Ngân hàng Thế giới xây dựng Khung đối tác quốc gia với Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều ngày 28/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã tiếp và làm việc với bà Stefanie Stallmeister - Giám đốc Điều hành hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Hai đoàn đã trao đổi về nhu cầu xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trong thời gian tới.
 • Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ và Tọa đàm “Khát vọng tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tổ chức chiều 28/3, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung thường xuyên trau dồi kỹ năng, kiến thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn”.
 • Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  (TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
  (TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 23/3, tại quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.
 • Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
 • Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh
  (TN&MT) - Phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định: Ngành tài nguyên và môi trường cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
 • Bộ TN&MT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Thúc đẩy nghiên cứu biến đổi khí hậu phục vụ quá trình phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 17/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXV với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và khoa học mở trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.
 • Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/3, tại Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO