Agribank thực hiện tiết kiệm chống lãng phí để hỗ trợ khách hàng

Trung Dũng | 05/03/2021, 19:54

(TN&MT) - Trên cơ sở bám sát nội dung chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tại Quyết định số 107/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, với nội dung cụ thể, toàn diện.

Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Agribank năm 2021 nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021. Đồng thời tiết kiệm chi phí để có điều kiện giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế và phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai. Agribank là một trong những đơn vị luôn chủ động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực chất, thiết thực, đồng bộ, hiệu quả.

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Agribank

Toàn hệ thống cân đối chi phí hợp lý cho tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của nhà nước; thực hiện tốt định mức chi tiêu nội bộ, kết hợp các quy định của nhà nước về thuế, hóa đơn để quản lý chi phí đúng quy định pháp luật; Chống lãng phí trong mua sắm tài sản thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; kiểm soát chặt chẽ kế hoạch, dự toán vốn mua sắm hàng năm; Tập trung công tác cơ cấu lại, đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức, màng lưới và hoạt động hướng tới khách hàng; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro, tiết giảm chi phí hoạt động…

Từ năm 2020Agribank tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm tiết giảm chi phí đồng thời phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid 19 vẫn còn những diễn biến khó lường

Đối với hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo, khánh tiết: rà soát các khoản chi chưa cấp thiết, ưu tiên việc tổ chức hội nghị, hội thảo thông qua hệ thống trực tuyến; tiết giảm chi phí các khoản chi khánh tiết như khai trương, khánh thành… nâng cao sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ để hạn chế các cuộc họp không cần thiết...

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiết giảm các chi phí giao dịch trực tiếp, đặc biệt là các khoản chi phí về giấy tờ in ấn; tập trung nguồn lực để triển khai và nâng cao chất lượng để thu hút khách hàng giao dịch qua các hình thức mới như Emobile Banking, Internet Banking, EDC/POS, QR Code, Samsung Pay, thanh toán thẻ không tiếp xúc…

Agribank tiếp tục đổi mới tác phong giao dịch, cải thiện kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống; tiếp tục giảm thiểu các thủ tục không cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, tiết giảm thời gian, chi phí liên quan của khách hàng.

Agribank giảm thiểu các thủ tục trong quá trình giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Agribank được xây dựng trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc là nhiệm vụ thường xuyên, tuân thủ đúng, vận dụng phù hợp quy định pháp luật về các lĩnh vực quan trọng; được xác định căn cứ định mức, tiêu chuẩn, chế độ và các quy định khác… gắn với cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chính trị; Coi trọng công khai, minh bạch hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và các nguồn lực khác nhằm thực hành tiết kiệm, phòng ngừa lãng phí.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tích cực hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với khách hàng

Tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí để có điều kiện hỗ trợ khách hàng tốt hơn, Agribank luôn tiên phong chủ động trong các hoạt động hỗ trợ khách hàng  trong kinh doanh và tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội trong nhiều năm qua.

Dịch vụ ngân hàng lưu động của Agribank mang dịch vụ ngân hàng đến khách hàng vùng sâu vùng xa

Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường nhưng hàng năm Agribank vẫn dành hàng trăm ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng thuộc các chương trình chính sách. Cụ thể, một số giải pháp lớn về chính sách đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank như: Tiên phong tham gia 07 chương trình tín dụng chính sách nông nghiệp nông thôn của Chính phủ nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và 02 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững.

 Đổi mới phương thức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thông qua Tổ vay vốn; Đổi mới về phương thức tổ chức phục vụ khách hàng ngày càng thuận tiện, tiết giảm chi phí và an toàn cho khách hàng thông qua triển khai mô hình Điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng; Chủ động dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao; xây dựng đề án thẻ nông nghiệp nông thôn với nhiều ưu đãi cho khách hàng khu vực nông nghiệp nông thôn…

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn, Agribank đã nhanh chóng hỗ trợ khách hàng bằng những hành động cụ thể như: kịp thời thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chỉ thị 02/CT-NHNN và Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính duy trì hoạt động, nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong năm qua, Agribank đã tiên phong 7 lần giảm lãi suất cho vay trong đó có 4 lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên; 9 lần giảm phí dịch vụ; đồng thời triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%- 2,5% so với trước khi có dịch bệnh Covid-19 để đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng. Triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng lớn quy mô 35.000 tỷ đồng; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng FDI vay VNĐ quy mô 5.000 tỷ đồng; chương trình tín dụng ưu đãi ngoại tệ đối với khách hàng FDI quy mô 150 triệu USD…

Agribank tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid 19

Nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong hệ thống từ tháng 4/2020, Agribank thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với tất cả khách hàng của Agribank bao gồm pháp nhân và cá nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tính từ thời điểm dịch bệnh xảy ra đến nay, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ trên 33.000 tỷ đồng; Miễn, giảm lãi trên 5.000 tỷ đồng; Hạ lãi suất đối với hơn 33.000 tỷ đồng dư nợ; Cho vay mới với doanh số gần 120.000 tỷ đồng, trong đó cho vay theo chương trình ưu đãi lãi suất đạt hơn 74.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngay từ những ngày đầu hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy ban TWMTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, toàn hệ thống Agribank đã ủng hộ 23 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Agribank hàng năm vẫn dành từ 300 – 400 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội tập trung cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giao thông nông thôn… Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, vì cộng đồng được các cán bộ Agribank gìn giữ, phát huy như một nét đẹp văn hóa trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Nhiều năm liền Agribank vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng vì cộng đồng".

Bài liên quan
 • 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Agribank
  (TN&MT) - Năm 2020 cũng là năm kết thúc của hàng loạt kế hoạch, chiến lược, phương án 5 năm, 10 năm của Agribank với dấu ấn hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, để sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo (2021 - 2025) với nhiều quyết tâm mới, thời cơ và thách thức mới. Nhân dịp này, Cổng thông tin điện tử Agribank xin trân trọng giới thiệu đến độc giả 10 sự kiện nổi bật của Agribank trong năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
 • Vinamilk đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài
  Song song với việc phát triển thị trường nội địa, Vinamilk - Công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài thông qua các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.
 • PVFCCo xếp thứ 2 trong “Bảng xếp hạng công ty đại chúng uy tín và hiệu quả” năm 2023
  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vừa được vinh danh trong “Bảng xếp hạng Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả” năm 2023 với vị trí thứ 2.
 • Tuổi trẻ Petrolimex đồng loạt tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ II năm 2023
  Vừa qua, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Petrolimex đã đồng loạt tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ II năm 2023. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrolimex nói chung và tuổi trẻ Petrolimex nói riêng, luôn nhận thức và ý thức trong công tác bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
 • Petrovietnam: Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng
  5 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • T&T Group hợp tác chiến lược với tập đoàn TOP 10 của Hàn Quốc
  (TN&MT) - Ngày 25/5 vừa qua, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đoàn công tác của Tập đoàn T&T Group do ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của tập đoàn dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với DB Group (một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc).
 • PV Drilling đạt giải Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam
  Tại Lễ biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ II, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã được vinh danh và trao giải ở hạng mục Top doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
 • PV Drilling nhận hai giải thưởng quốc tế về thành tích an toàn
  Vừa qua, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã vinh dự được Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế - khu vực Đông Nam Á (IADC - SEAC) trao tặng 2 giải thưởng về thành tích an toàn hoạt động trong năm 2022.
 • Công khai thông tin thủ tục các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
  Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đơn vị này tiếp tục đăng tải và  cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình thực hiện thủ tục các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn nhằm đảm bảo công khai, minh bạch vấn đề này để các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo biết và thực hiện.
 • Vinamilk có các trang trại và nhà máy sữa đầu tiên tại Việt Nam đạt trung hoà carbon
  (TN&MT) - Ngày 26/5, tại Nghệ An, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050” (Vinamilk hướng đến Net Zero 2050). Đặc biệt tại sự kiện, Vinamilk cũng đã được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060. Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình tiên phong của Vinamilk về phát triển bền vững.
 • Agribank được vinh danh với 3 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2022
  Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ vinh danh Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) tổ chức. Agribank vinh dự được xướng tên với ba Giải thưởng: “Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao”, “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” và “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh”.
 • Van Phuc Group khánh thành nhạc nước và xác lập 2 kỷ lục Việt Nam
  (TN&NT) - Tối 27/5, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) đã tổ Lễ chức khánh thành công trình nhạc nước Van Phuc Water Show với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 200 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo TP.HCM.
 • Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS nỗ lực đảm bảo sản xuất điện mùa khô
  (TN&MT) - Ngày 26/5, ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) về công tác đảm bảo sản xuất điện cao điểm mùa khô và năm 2023.
 • PV Power 3 năm liên tiếp được xếp hạng ‘BB’ với triển vọng tích cực
  Ngày 25/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã xác nhận Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ tại mức BB với “Triển vọng tích cực”.
 • Tăng giá điện 3% và 6 bậc, EVN có thoát khó?
  Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện lên 3%, giá điện sinh hoạt có 6 bậc, nguyên tắc dùng càng nhiều điện giá điện càng cao, khoản lỗ hơn 26 nghìn tỷ của EVN… là những vấn đề gần đây khiến dư luận quan tâm, kiến nghị làm rõ.
 • PV GAS có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới
  Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã công bố Nghị quyết số 58/NQ-KVN về việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS. Đồng thời, HĐQT PV GAS cũng thông báo Quyết định số 668/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Tổng giám đốc PV GAS.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO