8 nhiệm vụ thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Lan Chi | 27/03/2023, 16:53

(TN&MT) - Ngày 27/3, Bộ TN&MT ban hành kế hoạch số 738/QĐ-BTNMT thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia, trong đó có 8 nhiệm vụ thực hiện Chương trình này.

bczb7tpckkoa-mepanh-hn-1650533347720419198200(1).jpg
Bộ TN&MT ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Thực hiện Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia, ngày 27/3, Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia.

Kế hoạch nhằm mục đích xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia của Bộ TN&MT; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Yêu cầu của kế hoạch là bám sát các nội dung Bộ TN&MT được giao tại Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ thực hiện phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai: Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ TN&MT thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiệm vụ cụ thể của Chương trình là triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, trong đó tăng cường đầu tư, phát triển công nghệ quan trắc, ứng dụng công nghệ dự báo hiện đại, công nghệ dự báo số nhằm nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến, đặc biệt là một số thiên tai có nguy cơ gây thiệt hại lớn như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời, dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, đủ độ tin cậy các bản tin dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai liên quan đến khí tượng thủy văn, hải văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Ngoài ra, cập nhật, phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai đối với các loại hình thiên tai phổ biến; cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Hơn nữa, nghiên cứu đề xuất, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, đảm bảo vận hành an toàn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khai thác hiệu quả tài nguyên nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khí tượng thủy văn, quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai; xã hội hóa việc đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát và cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn. Hướng dẫn xây dựng, lắp đặt mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định của pháp luật khí tượng thủy văn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế: ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến; hợp tác với các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế trong chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa trên các sông xuyên biên giới.

Trong Kế hoạch, Bộ TN&MT yêu cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này.

Bộ yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất kịp thời bổ sung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Kế hoạch - Tài chính đẩy mạnh vận động các tổ chức, đối tác quốc tế hỗ trợ nguồn lực, khoa học và công nghệ nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào Kế hoạch này để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sau khi được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị báo cáo, kiến nghị với Bộ TN&MT (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn) để xem xét, quyết định. Định kỳ hàng năm, các đơn vị tiến hành đánh giá, báo cáo Bộ (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn) về kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Trong Kế hoạch, Bộ TN&MT cũng nêu rõ 8 nhiệm vụ thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia, gồm: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai theo Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021.

Chỉ đạo dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, đủ độ tin cậy các bản tin dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai liên quan đến khí tượng thủy văn, hải văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và các loại thiên tai.

Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đảm bảo phù hợp với những thay đổi về mục tiêu cắt, giảm lũ, cấp nước cho hạ du và phát điện của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Tăng cường mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn quốc gia; triển khai hiệu quả Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thức dữ liệu” theo Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 08/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hợp tác với các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế trong chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa trên các sông xuyên biên giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • UBND cấp huyện có vai trò quan trọng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều
  (TN&MT) - Để sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê, ngày 5/6, tại Nghệ An, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023.
 • Hiện tượng El Nino gây thâm hụt lượng mưa và nắng nóng kỷ lục
  (TN&MT) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng lớn đến điều kiện thời tiết, khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt gây nên tình trạng thâm hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trong cả nước.
 • Bình Dương: Tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND huyện Bàu Bàng đã phối hợp với Sở TN&MT Bình Dương tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Môi trường.
 • TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa
  (TN&MT) - Ngày 5/6, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và Tháng hàng động vì môi trường. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP. Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, quận, huyện và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người dân địa phương.
 • Phù Yên (Sơn La): Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại chợ trung tâm huyện, UBND huyện Phù Yên,  tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ra quân Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa.
 • Bộ VHTTDL tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
 • Bến Tre: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
 • Điện Biên hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới
  (TN&MT) - Sáng ngày 5/6 tại Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023.
 • Huế: Hàng trăm người đi bộ nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
  (TN&MT) - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam do WWF - Việt Nam tài trợ đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) tổ chức Hue Plogging 2023 - Sự kiện đi bộ nhặt rác tại biển Hải Dương – TP. Huế.
 • Thời tiết 5/6: Trung Bộ có mưa nhiều nơi, nhiệt độ giảm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 5/6 tại các tỉnh, thành khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Do có mưa nên nhiệt độ giảm nhẹ.
 • Lồng ghép kinh tế tuần hoàn để xanh hóa các ngành kinh tế
  (TN&MT) - Ngày 4/6, tại TP. Hải Phòng, Viện Địa lí nhân văn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn hướng tới bảo vệ môi trường và xanh hóa các ngành kinh tế”. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023.
 • Hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Côn Đảo
  (TN&MT) - Sáng 3/6, Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Viet Nam) Co., Ltd. tại TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là IGPV) tổ chức hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài.
 • Nghệ An tích cực ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn
  Biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, xâm nhập mặn...không chỉ gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Đây là một vấn đề mà dư luận hết sức quan tâm, nhất là hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có đợt nắng nóng kéo dài. Xung quanh vấn đề này, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An.
 • Thời tiết ngày 4/6: Bắc Bộ nắng nóng dịu dần, Nam Bộ mưa dông vào chiều
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, thời tiết ngày 4/6, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to vào chiều.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO